×


Đặt lịch hẹn

Nếu muốn chúng tôi gọi cho bạn vào một thời điểm cụ thể, vui lòng sử dụng công cụ đặt lịch hẹn bên dưới

Loading...

Thỏa thuận tư vấn ban đầu

Thỏa thuận tư vấn ban đầu này được thực hiện giữa Chuyên gia Tư vấn nhập cư Canada được cấp phép (RCIC #R535795) và khách hàng. Khách hàng đồng ý thanh toán các khoản phí được ghi trong công cụ đặt lịch hẹn ở trên cho các dịch vụ tư vấn trực tuyến đã chọn. Nếu do kết quả của lần tư vấn ban đầu, khách hàng quyết định ký hợp đồng (hợp đồng ứng trước) với Công ty Tư vấn Nhập cư Migrosapiens trong vòng 15 ngày kể từ lần tư vấn đó, các khoản phí phải trả cho lần tư vấn ban đầu sẽ được khấu trừ vào giá của hợp đồng đó (hợp đồng ứng trước). Thỏa thuận này sẽ được chi phối bởi các luật có hiệu lực tại tỉnh Ontario và được áp dụng luật liên bang Canada.

Xin lưu ý rằng R535795 là thành viên có uy tín của Hội đồng Quản Lý Tư Vấn Di Trú Canada (ICCRC) và do đó bị ràng buộc bởi Luật pháp, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và Quy định của Hội đồng. Bằng cách trả phí được ghi công cụ đặt lịch hẹn, khách hàng đồng ý đã đọc về hoạt động tư vấn ban đầu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong đó.

Migrosapiens © 2019 All Rights Reserved Privacy Policy